Menu

Kontrola pohybu

V této sekci naleznete různé typy senzorů neelektrických veličin, které mohou sloužit ke snímání polohy, otáček, náklonu délky apod. Tyto neelektrické veličiny převádějí na elektrické signály (pulsy, napětí, proud) a mohou být přenášeny pomocí interface (EtherCAT, Profibus, SSI, CANbus adt.). Do této kategorie patří zejména tyto senzory: Absolutní enkodéry Inkrementální enkodéry Lineární snímání posunu Náklonoměry Ovládání – joysticky Přesné kruhové potenciometry Snímače délky lana Snímače úhlu Ostatní senzory: Kabelové bubny se snímáním délky a úhlu Pedálové snímače Senzory větru Vačkové snímače Analogové ukazatele provozních signálů Přístroje pro nastavování žádaných hodnot80 znaků

Absolutní enkodéry

Absolutní enkodéry jsou rotační snímače polohy, které poskytují okamžitou informaci o aktuální poloze díky kódovanému signálu z optického disku. Tato informace se neztratí ani po výpadku napájení. Absolutní enkodéry se dělí na jednootáčkové a víceotáčkové, které poskytují unikátní informaci o poloze i v rámci více otáček. Maximální počet jednotlivých poloh na otáčku anebo jednotlivých otáček je 16 384 (14 bitů). Podporovaná rozhraní jsou paralelní (Grayův kód nebo binární), SSI, ICO, PROFIBUS-DP a CAN. Kromě toho dodáváme i enkodéry s odporovým a proudovým výstupem.

Absolutní enkodéry0

Inkrementální enkodéry

Inkrementální enkodéry jsou rotační snímače, které poskytují relativní informaci o změně polohy. Výstupem jsou 2 fázově posunuté pulsní signály, díky kterým je možné monitorovat úhlovou změnu a směr pohybu. Inkrementální enkodéry jsou charakterizovány především tzv. rozlišením, tedy počtem pulsů na otáčku (až 10 000). Tyto 2 signály (A, B) mohou být doplněny ještě tzv. nulovým referenčním signálem (Z). Speciálním typem výstupu je tzv. line driver, který obsahuje všechny zmíněné signály i v takzvané negované verzi. Vyhodnocovací systém pak porovnává rozdíl mezi signály v jednotlivých komplementárních párech. Dosahuje se tak zvýšené odolnosti vůči elektromagnetickému rušení. Kromě kanálů A, B, Z mohou enkodéry obsahovat i tzv. signály komutačních fází pro komutaci bezkartáčových pohonů, které odpovídají signálům z tzv. Hallových sond. Inkrementální enkodéry se dále liší velikostí pouzdra, hřídele, která může být i dutá, s přírubou.

Inkrementální enkodéry0

Lineární snímání pohybu

Pro měření lineárních posunů na strojích a jejich převádění na elektrické signály lze v závislosti na aplikaci použít vysílače potenciometrického, indukčního, inkrementálně nebo absolutně kódovaného signálu.Potenciometrické snímače lineárního posuvu obsahují odporové prvky s vysokým rozlišením drátu, schopné měřit délku až 1 m s vysokou přesností a linearitou ± 0,1%.Pro měření související s bezpečností jsou k dispozici vysílače tohoto typu s dvoudráhovým potenciometrem. Indukční vysílače lineárního posunu obsahují bezkontaktní diferenciální indukční systém zajišťující vysokou linearitu a rozlišení, schopný provádět spolehlivé měření v rozsahu od 0 do 0,5 mm až po 0 až 500 mm, a to i v extrémně náročném prostředí.Samostatná nebo vestavěná oscilátorová/demodulátorová jednotka transformuje lineární posun pístu řízeného diferenciálního indukčního systému na proudový nebo napěťový výstupní signál.Inkrementální a absolutní vysílače obsahují optoelektronický měnič úhlové polohy, mají stupeň krytí IP65 pro ochranu proti prachu a účinkům vlhkosti, jsou zavěšené pomocí hnacího čepu a ozubeného řemenu, vedené uvnitř hliníkového profilu. Převodníky tohoto typu se s výhodou používají pro stanovení skutečné hodnoty velkých měřících délek na řezacích strojích v dřevozpracujícím průmyslu.

Lineární snímání pohybu0

Potenciometry

Mohou být s odporovým, proudovým nebo napěťovým výstupem. Současné potenciometrické snímače úhlové polohy dosahují vysoké přesnosti a používají se hlavně na ovládací prvky výkonu a brzdění pro železniční vozidla a lodní telegrafy, kormidla a ovládání lodí, řídicí pohony pro systémy v oblasti energetiky a chemického průmyslu, zvedací zařízení a otočné mechanismy jeřábů a rypadel, ocasní lopatky pro meteorologická měření, textilní a papírenské stroje, měření v oblasti strojírenství, přístrojů a lékařství. Potenciometrické převodníky mají buď prvek vodivého plastu s vysokým rozlišením nebo zlatý či konstantanový drát s vysokým rozlišením s různými hodnotami odporu a úhlu. Jsou k dispozici v různých velikostech jako potenciometry s jedním nebo více otáčkami nebo v několikanásobném provedení. Pro nastavení měřicího rozsahu mohou být téměř všechny řady vybaveny zkratovými kolejničkami, odbočkami a funkčními vinutími. Některé modely jsou k dispozici s integrovaným převodníkem signálu, který poskytuje proudové nebo napěťové výstupy 2, 3 nebo 4 vodičové. Pro zajištění spolehlivosti ve velmi znečištěném ovzduší jsou k dispozici potenciometry naplněné olejem. Mohou mít stupeň krytí IP40 až IP68 a mohou být vybaveny převody a koncovými spínači.

Potenciometry0

Snímače délky lana

Jsou vybaveny vysoce přesnými analogovými nebo digitálními enkodéry. Stanovení měřených délek v rozsahu 1-40m na základě měření tažného lanka. Hodí se na měření v průmyslových aplikacích. Systémy řady SL 3000 jsou schopné měřit až 40 metrů s vysokou přesností a spolehlivostí i v prašném a vlhkém prostředí. Robustní hliníkové pouzdro s krytím IP65 obsahuje odlehčený vysoce přesný měřicí buben, na který je pomocí extrémně stabilního pružinového tažného mechanismu navinuta jedna vrstva vysoce pružného ocelového lana s D. 1,35 mm. Měřicí buben, umístěný na závitovém vřetenu, posouvá měřicí lano přímočaře k výstupní hubici lana, zajišťuje vysokou přesnost, rychlost navíjení a provozní spolehlivost. Pro měření do 5 m jsou k dispozici dvě cenově dostupné verze řady GS80 a GS130. Všechny typy mají nosnou desku se spojkou nebo měřicí převodovkou pro připojení enkodéru řady 1023 a se všemi kódovacími systémy obvyklými na trhu. Tyto enkodéry převádějí počet otáček bubnu úměrný měřené délce, na analogový (jako např. 4-20mA) nebo digitální měřicí signál. Při použití vysoce přesného potenciometru může být signál interpretován 0,1%. Digitální měřicí signály optoelektronických enkodérů úhlové polohy vystupují jako měřicí kroky, buď inkrementálně, nebo absolutně kódované pomocí rozhraní CANbus.

Snímače délky lana0

Snímače úhlu

Mohou být s indukčními magnetorezistivními nebo optoelektronickými měřicími systémy. Potenciometrické snímače úhlové polohy mají vysokou přesnost. Používají se na ovládací prvky výkonu a brzdění železničních vozidel, lodní telegrafy, kormidla a ovládání lodí, řídicí pohony v oblasti energetiky a chemického průmyslu, zvedací zařízení, otočné mechanismy jeřábů a rypadel, ocasní lopatky pro meteorologická měření, textilní a papírenské stroje, měření ve strojírenství, přístroje v lékařství. Převodníky mají buď prvek vodivého plastu s vysokým rozlišením nebo zlatý či konstantanový drát s vysokým rozlišením s různými hodnotami odporu a úhlu. Jsou v různých velikostech jako potenciometry s jednou nebo více otáčkami nebo několikanásobné. Pro nastavení měřicího rozsahu mohou být vybaveny zkratovými kolejničkami, odbočkami a funkčními vinutími. Jsou k dispozici i s integrovaným převodníkem signálu, který poskytuje I nebo U výstupy 2, 3 nebo 4 vodičové. Pro zajištění spolehlivosti ve velmi znečištěném ovzduší jsou k dispozici potenciometry naplněné olejem. Kromě toho je pro zajištění ochrany všech potenciometrů před mechanickým poškozením, prašným a vlhkým průmyslovým prostředím k dispozici řada pouzder se stupněm krytí IP40 až IP68, která mohou být vybavena převody a koncovými spínači.

Snímače úhlu0

Náklonoměry

Jsou vybaveny kyvadlovými systémy tlumenými olejem. Snímají úhel náklonu plochy a využívají se na jeřáby a těžká nákladní vozidla, rypadla a vrtací stroje, lodě a přístavní zařízení. Jsou součástí bezpečnostního a kontrolního systému těchto typů strojních zařízení. Úhlové měření se v případě vyrovnávání zařízení provádí pomocí dvouosých kyvadlových systémů. Převodníky tohoto typu obsahují uvnitř robustního hliníkového pouzdra s krytím IP65 až IP68 kyvadlové olejové systémy, jejichž výkyvy závislé na úhlu náklonu se měří buď potenciometrickým, bezkontaktním indukční nebo optoelektronickým úhlovým enkodérem. Pro měření související s bezpečností je kyvadlo na osu detekováno s redundancí, tj. pomocí dvou mechanicky a elektricky nezávislých kyvadlových systémů. Výstupní signál představující úhly náklonu je poskytován buď ve formě analogového odporu, změnou proudu nebo napětí nebo jako digitální signál - s příslušným rozhraním. Pro použití jako spínač ovládaný naklápěním mohou být jednoosé převodníky vybaveny vestavěnými komparátory minima/maxima. Pro indikaci signálu a sledování limitu měřených hodnot úhlu náklonu se nabízí zobrazení souřadnic (indikátory x/y), min/max spínače, převodníky pro převod signálu a monitorování výsledné hodnoty úhlu náklonu odvozeného od osy x a y.

Náklonoměry0

Ovládání-joysticky

Jsou vybaveny redundantním indukčním regulačním systémem. Ovládají hydraulická zařízení používaná např. k řízení a simulaci vozidel, jeřábů a bagry, přepravní a zdvihací zařízení, lodě a přístavní zařízení. Řídicí vysílač ST2000 je speciálně navržen pro extrémní podmínky použití. V souladu s posunem páky poskytuje pro obě osy X a Y směrový spínač a výstup řídicího signálu. Další ovládací příkazy lze iniciovat pomocí ovládacích prvků integrovaných v rukojeti ovládací páky. Jsou použity bezdotykové a bezkontaktní indukční lineární převodníky. Vestavěný elektronický obvod zajišťuje výstupu na osu I nebo U signál s přepínatelnou charakteristikou lineárního nebo progresivní. Je možno začlenit mikroprocesor pro individuální přizpůsobení charakteristik. Všechny elektronické komponenty jsou uzavřeny v hliníkovém pouzdře s krytím IP66. Další možnosti: integrovaný výkonový elektronický obvod s pulzně modulovaným výstupním proudem do 1000mA pro přímý pohon hydraulických servo ventilů, integrované rozhraní CAN, protokol podle požadavků uživatele, individuální přizpůsobení výstupních charakteristik pomocí mikroprocesoru, elektronický výstup signálu nuly a směru z redundantního induktivního řídicího systému, jednoosé, duplexně jednoosé a pedálově ovládané vysílače.

Ovládání-joysticky0

Ostatní senzory

Dodáváme i další speciální senzory, jako jsou kabelové bubny se snímáním délky a úhlu, pedálové snímače, senzory větru, vačkové snímače, analogové ukazatele provozních signálů, přístroje pro nastavování žádaných hodnot.

Ostatní senzory0